TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2023

Đã tiếp nhận
774 hồ sơ

Đang xử lý
15 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
99.87 (%)