TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 09 / 2023
Đã nhận 58 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 47 hồ sơ
Đúng hạn 47 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 11 hồ sơ
Đúng hạn 11 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)